Home

Layout banner

 

Stunning Colors

 

Stunning Colors

 

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2023г.

Днес 22.02.2023г. учениците от ОбУ "Св. Иван Рилски" за десета поредна година се включиха в световния ден на розовата фланелка. Те се присъединиха задружно към каузата с послание „Не“ на тормоза в училище. Учениците сами изработиха розови фланелки, по които залепиха или написаха своите добри послания и пожелания за приятелство, задружност, толерантност, търпение, добро отношение, възпитание, уважение. Денят се превърна много бързо в своеобразен празник на добрината, а настроението не напусна класните стаи и всеки успя по свой личен начин да припознае каузата за своя.

 

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

През учебната 2022/2023 година 8 ученици oт Х клас от ОбУ „Св. Иван Рилски“ са включени в учебни практики, които ще се проведат в рамките на 240 часа, които ще бъдат заплатени на учениците.За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключи договор с 1 работодател (от бизнеса), който от своя страна, има възможността да извърши подбор на ученици, доказали умения на работното място и непосредствено да ги включи на пазара на труда.

Проектът цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

3 А П О В Е Д № РД-07-452/02.07.2020г.

             На основание чл.258, т.1и чл.259, т.1 от ЗПУО, чл. 66, ал. 4, чл. 67, ал. 4 и ал. 5, чл. 68, ал. 3 и ал. 4, чл. 72 на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищнотообразование; Заповед №РД 09-1104/19.05.2020 г. на МОН за определяне   график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година  и в изпълнение на Заповед № РД 0602-830/23.06.2020 г. на Началника на РУО-Варна ,определям комисия в състав...

Прочети повече...

З А П О В Е Д № РД-07-377/27.03.2020г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), и на Заповед № РД 01-124/13.03.2020г.. на министъра на здравеопазването, Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в Република България и във връзка с разрастващата се епидемия от COVID-19, заповед № РД 01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 06-364/27.03.2020г. на началника на РУО-Варна

 НАРЕЖДАМ:      

      Във връзка с разпространението на  COVIT – 19 да се предприемат следните мерки...

Прочети повече...

 

ЗАПОВЕД № РД-07-353/14.03.2020г.

На основание чл.259. ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). и чл. 63. ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравето на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събране на Република България извънредно положение
1.НАРЕЖДАМ:
1.    Педагогическите специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение...

Прочети повече...

 

Страница 1 от 2

Go to top