ОУ  ОУ   ОУ

Постижения

Клубове и дейности

Галерия

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ“Св. Иван Рилски‘‘, с. Червенци

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията...

Прочети повече...

 

Общо събрание на колектива при ОУ „Св.Иван Рилски" с.Червенци

Днес 07.04.2017 г. се проведе Общо събрание на колектива при ОУ
Протокол №3/,7.04.2017 г.

Заседание на Обществения съвет при ОУ"Иван Рилски", с.Червенци

Днес 12.01.2017г.се проведе заседание на Обществения съвет при ОУ"Иван Рилски", с.Червенци при следния дневен ред:

Протокол №1/12.01.2017 г.

 

З А П О В Е Д № РД-96 / 16.03.2017 година

I. Да бъде извършен прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 г. както следва...

ОУ Прочети повече...

З А П О В Е Д № РД-77 / 23.12.2016 г.

  На основание чл. 259, ал. 1, от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, във връзка  с писмо с изх. №РД 6700-127-(1)/21.11.2016г. на кмета на община вълчи дол и Протокол с вх. №375/19.12.2016г.от среща на представители на родители за избор на членове и резервни членове на Обществен съвет...

ОУ Прочети повече...

 

Лято в Общностния център

ОУ

И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

ОУ Прочети повече...

 

История на училището

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска

    Училището в с.Червенци е създадено през 1845 г. Първото килийно училище отваря врати през 1867г. Учениците не се делят на класове. Всички изучават един и същ материал.

    През 1869 г. то се премества в църквата, в две стаички, пристроени до нея.

    През 1891 г. започва строеж на първата училищна сграда /днешния училищен стол/.

    През 1927 г. за първи път се празнува патронния празник, като училището носи името на покровителя на България Свети Иван Рилски.

    На 10.04.1965 г. е направена първата копка на днешната сграда на училището, която се открива официално на 01.11.1967 г.

    От създаването до днес то претърпява много промени – днес сградата на училището е съвременно строителство, отоплението е с парна инсталация. Разполага с кабинети по всички учебни дисциплини и класни стаи за ПДГ и началин курс. Сградата има компютърен кабинет, лекарски кабинет, канцеларии и офис помещения. В отделна сграда се помещават физкултурния салон, кабинети по дървообработване и металообработване с работилница. Сградата за столово хранене е също отделно. Дворът на училището е просторен и уютен, с детски кът, с места за отдих и игри, футболно, баскетболно игрища и площадка по безопасност на движението. В училището се учат 144 деца от ПДГ до 8 клас.

 От 2016 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” е вече и в Интернет:

Go to top