Home

Layout banner

 

Stunning Colors

 

Stunning Colors

 

3 А П О В Е Д № РД-07-452/02.07.2020г.

             На основание чл.258, т.1и чл.259, т.1 от ЗПУО, чл. 66, ал. 4, чл. 67, ал. 4 и ал. 5, чл. 68, ал. 3 и ал. 4, чл. 72 на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищнотообразование; Заповед №РД 09-1104/19.05.2020 г. на МОН за определяне   график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година  и в изпълнение на Заповед № РД 0602-830/23.06.2020 г. на Началника на РУО-Варна ,определям комисия в състав...

Прочети повече...

З А П О В Е Д № РД-07-377/27.03.2020г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), и на Заповед № РД 01-124/13.03.2020г.. на министъра на здравеопазването, Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в Република България и във връзка с разрастващата се епидемия от COVID-19, заповед № РД 01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 06-364/27.03.2020г. на началника на РУО-Варна

 НАРЕЖДАМ:      

      Във връзка с разпространението на  COVIT – 19 да се предприемат следните мерки...

Прочети повече...

 

ЗАПОВЕД № РД-07-353/14.03.2020г.

На основание чл.259. ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО). и чл. 63. ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравето на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събране на Република България извънредно положение
1.НАРЕЖДАМ:
1.    Педагогическите специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
 
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
•Насърчавайте детето да бъде активно.
•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На вниманието на всички ученици и техните родители

 

      След заседание на областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение от 22.01.2019г. до 29.01.2019г./ включително/ училищата от област Варна да преустановят учебен процес поради обявяване на грипна ваканция.

      Отменят се всички изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение.

 

 Директор

 Пепа Пенчева

Страница 1 от 2

Go to top