HomeАдминистративни услуги

Административни услуги

                 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

„Индикативен списък на услуги, предоставени от организации,предоставящи обществени услуги”

1.Преместване на ученици в държавни и в общински училища

2. Приемане на деца в първи клас в държавни и в общински училища

3. Приемане на ученици в пети клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план прием.

4. Приемане на ученици в осми клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии,обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

5. Приемане на ученици,завършили първия гимназиален етап на средното образование от обединение училища в единадесети клас в  в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

6. Издаване на диплома за средно образование

7. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение иСвидетелства за професионална квалификация
11.
Издаване на Удостоверенияза валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелстваза валидиране на професионална квалификация

12. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
13.
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

14. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

15. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

16. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

17. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

18. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

Go to top