HomeАдминистративни услуги

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

Административни услуги

                 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

„Индикативен списък на услуги, предоставени от организации,предоставящи обществени услуги”

1.Преместване на ученици в държавни и в общински училища

2. Приемане на деца в първи клас в държавни и в общински училища

3. Приемане на ученици в пети клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план прием.

4. Приемане на ученици в осми клас в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии,обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

5. Приемане на ученици,завършили първия гимназиален етап на средното образование от обединение училища в единадесети клас в  в непрофилираните училища-профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

6. Издаване на диплома за средно образование

7. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

8. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение иСвидетелства за професионална квалификация
11.
Издаване на Удостоверенияза валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелстваза валидиране на професионална квалификация

12. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
13.
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

14. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

15. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

16. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

17. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

18. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 

Go to top