HomeБюджет

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

Бюджет

 


 2023-2024 г.


 Протокол от отчет на бюджета;

 

 Бюджет за 2024г;

 


2017-2019 г.


 

  И Н Ф О Р М А Ц И Я – А Н А Л И З относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2019г.-31.12.2019г. в ОбУ „Свети Иван Рилски”с.Червенци;

 

  И Н Ф О Р М А Ц И Я – А Н А Л И З относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2019г.-30.09.2019г. в ОбУ „Свети Иван Рилски”с.Червенци;

 

 Информация-анализ-бюджет-01.01.19г.-30.06.19 г.;

 Информация-анализ за първите три месеца на финансовата  2019г;

 Бюджет 2019г;

 

 Финансов отчет на  бюджет 2018г;

 

 Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2018г. към 30.06.2018г;

 

 ИНФОРМАЦИЯ - АНАЛИЗ относно изпълнението на делегирания бюджет
за периода:01.01.2018г.-31.03.2018г. в ОбУ „Свети .Иван Рилски"с.Червенци;

План за приходите и разходите за делегирани от държавата дейности
 на ОбУ”Свети Иван Рилски” с.Червенци 2018 година;

Финансов отчет БТ за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет ОУ за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет ПГ за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет по проект  - "Твоят час" за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Финансов отчет на училищен стол за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г
на ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

ИНФОРМАЦИЯ-АНАЛИЗ
относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2017г.-31.03.2017г. в ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

ИНФОРМАЦИЯ-АНАЛИЗ
относно изпълнението на делегирания бюджет за периода:01.01.2017г.-30.06.2017г. в ОбУ „Свети Иван Рилски"с.Червенци;

Go to top