HomeУчебна дейностВъншно оценяване

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

Външно оценяване

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
2016/2017учебна година
Заповед РД 09-1361/29.08.20146. на Министъра на образованието и науката

ІV клас
Български език и литература – 07. май 2017 г.
Математика –08. май 2017г.
Човекът и природата – 12. май 2017г.
Човекът и обществото – 13. май 2017г.

VІІ клас
Български език и литература – 20 май 2017 г.
Математика – 22 май 2017 г.
„Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2017 г.
Чужд език – 27 май 2017 г.
„Природни науки и екология” – 28 май 2017 г.

Допълнителна информация относно провеждането на външното оценяване

Go to top