ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

Графици

 


2022-2024 г.


 

 График втори час на класа 2 срок.pdf

 График дежурни учители в сградата 2 срок

 График гражданска защита 2 срок

 График за часовете по БДП за 2 срок

 График за консултиране на ученици

 График контролни 2 срок

 График придружители в автобусите 2 срок

 График спортни дейности 2 срок

 График военно обучение 2 срок

 График спортни дейности

 График контролни и класни работи

 График консултации

 График втори час на класа

 График БДП

 График БАК

ПРОТОКОЛ № 57 от 21.09.2023 г. ЗА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

 План-прием 2023-2024 година

ЗАПОВЕД № РД-07-305/07.03.2023г.

ЗАПОВЕД № РД-07-310/16.03.2023г.

График за провеждане на часовете по БДП в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на часовете по БДП в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.


График за провеждане на часа на класа - консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол,  обл. Варна за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед  №РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на втория час на класа - консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол,  обл. Варна за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед  №РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на часовете по БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ в „ОбУ Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.

График за дежурство на учители втори учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед №РД-07-284/08.02.2023г.

График за провеждане на консултации на учителите в „ОбУ Св. Иван Рилски“, е. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна за дневна и самостоятелна форма на обучение в извън учебно време за 2 учебен срок, 2022/2023 учебна година съгласувано Заповед № РД-07-285/08.02.2023г.

График за провеждане на контролни и класни работи за Втория учебен срок, 2022/2023 учебна година Съгласно заповед № РД-07-02.2023г.

График на Придружаващи учители при извозването на учениците Втория учебен срок, 2022/2023 учебна година.

Go to top