HomeУчебна дейностПравилници, механизми, мерки и програми

Правилници, механизми, мерки и програми


 2023/2024 г.


Годишен план

План на комисията по БДП

Политика за защита на личните данни

Правилник БУВОТ

Програма за предоставяне на равни възможности за уязвими групи

 

 


програма дистанционно обучение;

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОбУ‘‘СВ. ИВАН РИЛСКИ‘ С. ЧЕРВЕНЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2019 /  2020  ГОДИНА;

СЪЩНОСТ,ЦЕЛ,ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ;

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ ЗА ПЕРИОДА: 2016 - 2020 ГОДИНА;

СТРАТЕГИЯ ЗА МОТИВИРАНЕ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЯ;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2017 – 2020);

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА;

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОбУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, с. ЧЕРВЕНЦИ за периода 2018/2019г.

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ОБУ „ СВ. ИВАН РИЛСКИ”, С. ЧЕРВЕНЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19Г.

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД;

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ОБУ”СВ. ИВАН РИЛСКИ”, С. ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ.ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19Г.;

ПРАВИЛА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА;

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОбУ“СВ. ИВАН РИЛСКИ“ СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ за учебната 2018-2019 година;

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОбУ “ Св. Иван Рилски”;

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОбУ“Св. Иван Рилски‘‘, с. Червенци ;

КРИТЕРИИ ПО ОБЛАСТИ НА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО;

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОМИСИИ;

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН;

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОбУ “СВ.ИВАН РИЛСКИ” с.ЧЕРВЕНЦИ,ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОбУ “СВ.ИВАН РИЛСКИ” с.ЧЕРВЕНЦИ,ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19Г.;

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ ЗА ПЕРИОДА:     2016 - 2020 ГОДИНА;

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, С. ЧЕРВЕНЦИ ЗА ПЕРИОДА 2018/2019Г.;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19ГОДИНА;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2017 – 2020);

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2018/2019 ГОДИНА;

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА;

Критерии по области и показатели за измерване на постигнатото качество;

МЕРКИ за повишаване  качеството на образованието;

МЕХАНИЗЪМ  за противодействие на уч. тормоз;

СТРАТЕГИЯ за мотивиране на пед. спец-и за вкл. в обучения;

 СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ;

 ПРАВИЛА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА;

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД;

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД;

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ;

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училището;

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и уч-ци от уязвимите групи;

ПРОГРАМА за гражданско здравно екологично и интеркултурно образование 2017-2018г;

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ;

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ЗДРАВНО ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 2016-2017_Г;

ПРОГРАМА ЗАПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧ-ЩЕНА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ;

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА;

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД;

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО.

Go to top