HomeУчебна дейностУчилищни планове

Училищни планове

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ОБУ”СВ. ИВАН РИЛСКИ”, С. ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ.ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19Г.;

ПЛАН за РКД;

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УКБППМН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 / 2019Г.;

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“ УЧЕБНАТА 2018/19Г.;

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА  2018/ 2019Г.;

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОбУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” с. ЧЕРВЕНЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019Г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА;

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ учебна 2018/2019 година;

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОбУ”СВ.ИВАН РИЛСКИ”,С.ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩ.ВЪЛЧИ ДОЛ  (2016-2020);

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”;

ПЛАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 година;

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ ЗА ПЕИОДА 2016-2020Г.;

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА  2018-2019Г;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019Г;

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА;

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ;

учебни планове 2017-2018;

ПЛАН  за реализация на стратегията за обр. интеграция на ромите;

 ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”;

ПЛАН за изпълнение на стратегията;

ПЛАН за квалификационна дейност;

ПЛАН за осигуряване на нормален учебен процес през зимата;

ПЛАН за работа на уч. координационен съвет за справяне с тормоза в училище;

ПЛАН за РКД;

ПЛАН на МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА I-КЛАС;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V-КЛАС;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г;

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2016;

Go to top