HomeУчебна дейностУчебни планове

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Работно време на директора

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Понеделник от 13:00 до 17:00 часа
                

Работно време на ЗДАСД

Сутрин: 08:00 до 12:00 часа

След обяд: 13:00 до 17:00 часа
Почивка: 12:00 до 13:00 часа
Приемен ден: Вторник от 13:00 до 17:00 часа

 

Обучението на учениците в ОбУ „Св. Иван Рилски" – през учебната 2023/2024г. се осъществява в дневна форма и самостоятелна форма. Формите на обучение са приети от педагогическия съвет на училището с протокол № 1/15.09.2023г.

В дневна форма обучението на учениците се организира в паралелки и групи, а в самостоятелна форма, обучението се организира за  Дневната форма на обучение е присъствена форма и включва обучението на учениците по учебни предмети, спортните дейности и часа на класа.

Училището разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение;

Обучението във всички форми, както и преминаването от една в друга, се осъществяват съгласно ЗПУО.

     

Училищни планове

 

 


2023/2024 г.


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5-6 годишни клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 10 клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 9 клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 7 клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 6 клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 5 клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 4 клас;

УЧИЛИЩЕНУЧЕБЕН ПЛАН За 3 клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 2 клас;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН За 1 клас;

 

 


2016 - 2020 г.


 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ОБУ”СВ. ИВАН РИЛСКИ”, С. ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ.ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2018/19Г.;

ПЛАН за РКД;

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УКБППМН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 / 2019Г.;

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“ УЧЕБНАТА 2018/19Г.;

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА  2018/ 2019Г.;

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОбУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” с. ЧЕРВЕНЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019Г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА;

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ учебна 2018/2019 година;

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОбУ”СВ.ИВАН РИЛСКИ”,С.ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩ.ВЪЛЧИ ДОЛ  (2016-2020);

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”;

ПЛАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 година;

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ ЗА ПЕИОДА 2016-2020Г.;

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА  2018-2019Г;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019Г;

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА;

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ;

учебни планове 2017-2018;

ПЛАН  за реализация на стратегията за обр. интеграция на ромите;

 ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”;

ПЛАН за изпълнение на стратегията;

ПЛАН за квалификационна дейност;

ПЛАН за осигуряване на нормален учебен процес през зимата;

ПЛАН за работа на уч. координационен съвет за справяне с тормоза в училище;

ПЛАН за РКД;

ПЛАН на МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА I-КЛАС;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V-КЛАС;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г;

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2016;

Go to top