З А П О В Е Д № РД-07-377/27.03.2020г.

На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), и на Заповед № РД 01-124/13.03.2020г.. на министъра на здравеопазването, Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в Република България и във връзка с разрастващата се епидемия от COVID-19, заповед № РД 01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 06-364/27.03.2020г. на началника на РУО-Варна

 НАРЕЖДАМ:      

      Във връзка с разпространението на  COVIT – 19 да се предприемат следните мерки...

Прочети повече...