3 А П О В Е Д № РД-07-452/02.07.2020г.

             На основание чл.258, т.1и чл.259, т.1 от ЗПУО, чл. 66, ал. 4, чл. 67, ал. 4 и ал. 5, чл. 68, ал. 3 и ал. 4, чл. 72 на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищнотообразование; Заповед №РД 09-1104/19.05.2020 г. на МОН за определяне   график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година  и в изпълнение на Заповед № РД 0602-830/23.06.2020 г. на Началника на РУО-Варна ,определям комисия в състав...

Прочети повече...